Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Vedtekter

Vedtekter for Skredder’n barnehage SA

Vedtatt på årsmøte/ generalforsamling 26.april 2012. Endret 27.april 2015.

Skreddern barnehage SA, ligger i Oslo Kommune, Bydel Nordstrand. Barnehagen er et foreldre eid samvirkelag, som er organisert med vekslende kapital og medlemstall.

Samvirkelaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Den enkelte andelshaver har ikke ansvar for samvirkelagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

Formål

Samvirkelagets formål er å eie og drive en barnehage i Nordstrand Bydel til beste for andelshavernes barn. Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål. Barnehagen skal gi de deltagende barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å utvikle evne til toleranse, omsorg for andre og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg, støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Andelsinnskudd og andelshavernes plikter/ retter

Samvirkelaget er åpent for foreldre/ foresatte som har plass eller fått tilbud om plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass, plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert. Andelsinnskuddet er satt til kr. 8000,- pr. barn, og innskuddet forrentes ikke. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontingent i samvirkelaget. I tillegg til andelskapital skal det betales en fast månedsbetaling for hver plass. Medlemskapet kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse krever imidlertid samtykke fra daglig leder.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

Andelshaverne er dessuten forpliktet til å delta på dugnad i den utstrekning styret fastsetter dette.

Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.

Barnehagen drives i samsvar med:

 1. Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer
 2. Rammeplan for barnehager
 3. Vedtak i Skredder’n barnehage.
 4. Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.
 5. Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.
 6. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Opptak – oppsigelse

Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen såfremt forpliktelsene overfor samvirkelaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass.

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder og blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte. Opptak av nye barn foretas kun blant barn bosatt i Nordstrand Bydel. Unntak kan gis i henhold til prioritering av personalets barn.

Tilbud

Barnehagen har kun heldagstilbud, 100 prosent, tilsvarende fem dager i uken. Ved endring av behov og etterspørsel kan barnehagen gå inn på ulike delte løsninger.

Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne ifølge sakkyndig vurdering og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. I henhold til barnehagelovens § 13 prioritet ved opptak.
 2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
 3. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.
 4. Søsken av barn som har gått i barnehagen.
 5. Barn som sogner til Ljan og Nordstrand skolekretser.
 6. Barn fra bydel Nordstrand
 7. Andre barn

Barnehagen er med på samordnet opptaksprosess med Oslo kommune, bydel Nordstrand. Det betyr at søknad om barnehageplass sendes bydelens bestillerkontor på felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager. Det trekkes mellom ellers like kandidater i henhold til prioriteringsreglene. Barnehagen foretar ellers løpende opptak gjennom året.

Daglig leder fører egen venteliste for søsken av barn som allerede har/har hatt plass i barnehagen. Søsken må søke plass gjennom bydelen og kopi må sendes barnehagen.

Opptaksmyndighet:

Daglig leder foretar opptaket i samarbeid med bydelen, i henhold til barnehagens opptaksprioriteringer. Bydelen fører ventelister som er tilgjengelige for daglig leder ved behov. Trekning foretas av daglig leder med en representant fra eierstyret og en ansatt til stede som vitner.

Beslutning om opptak kan påklages av foreldre/foresatte til styret som fatter endelig avgjørelse i samsvar med disse vedtekter. Klage må framsettes skriftlig innen 14 dager etter mottatt avslag.

Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens og andelslagets vedtekter.

Opptaksperiode:

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder eller til plassen blir oppsagt og andelen innløst.

Oppsigelse av andel/plass:

En andel skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende måned. Tilbakebetaling av andelen gjøres av daglig leder innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsestiden, dersom barnehagen har tildelt plassen til et nytt barn. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.

Styret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av et annet barn før oppsigelsesperiodens utløp.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor samvirkelaget, kan samvirkelaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel. Andelshaver har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen og om fristen for andelshaver for å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Frist for den ekskluderte til å kreve vedtaket lagt frem for årsmøtet er en måned etter at andelshaver mottok melding om eksklusjonsvedtaket.

Arealutnytting

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr. barn over 3 år og 5,5 kvm netto for barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid “Lov om barnehager” (rundskriv Q-0902 B).

Åpningstider

Barnehagen holder åpen fem dager i uken fra kl. 07.30 – 16:45. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Barnehagen holdes stengt på planleggingsdager (inntil 5 planleggingsdager i året).

Ferie

Barnehagen har stengt to uker om sommeren. Dersom tilstrekkelig behov ikke er tilstede og/eller dersom det av hensyn til gjennomføringen av personalets ferie ikke lar seg gjøre, kan barnehagen holdes stengt ytterligere en uke. Det presiseres at stengning av barnehagen en tredje uke, bare skal være en siste utvei dersom alle andre muligheter er forsøkt. En slik stengning skal også forelegges med grundig dokumentasjon og godkjennes i styret.

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året.

Daglig leder utarbeider ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges styret til godkjenning.

Betaling

Betalingssatsene fastsettes av styret i Skredder’n barnehage, i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Helsemessige forhold og fravær

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

Syke barn må holdes hjemme i 48 timer dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme. Pedagogisk leder eller daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barnehagen.

Ansvar for barna

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Styret er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før vedkommende har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet. Den som henter barnet må ikke ta med barnet før vedkommende har vært i kontakt med personalet og gitt beskjed.

Barnehagen og personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Internkontroll

Barnehagen skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen hos daglig leder. Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

BARNEHAGENS ORGANER OG ORGANENES OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING:

Årsmøtet/Generalforsamlingen

Årsmøtet /generalforsamlingen er samvirkelagets øverste myndighet. Vedtektene for barnehagen skal holdes oppdatert av styret og godkjennes av generalforsamlingen.

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne, samt valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden. Årsmøtet ledes av styrelederen i styret.

Alle andelshavere har møterett til generalforsamlingen. Andelshavere kan være representert ved fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet. Styre foretar innkalling til årsmøte og fastsetter sakslisten som skal behandle.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • Godkjenning av årsregnskapet, årsberetningen og disponering av årsoverskudd
 • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet
 • Foreta valg av styremedlemmer og evt. revisor og revisorhonorar
 • Ta stilling til andre saker i innkallingen.
 • Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder som er satt til 10 000 kroner pr. år og gis i helhet til styreleder.

Generalforsamlingen avgjør i saker om barnehagen skal fremme erstatningskrav mot daglig leder, styremedlem eller andre ansatte. Erstatningsansvar kan lempes etter skadeerstatningsloven §5-2. Erstatningssaker er saker avgjort av Tingretten eller høyere rettsinstanser. I saker mellom foretaket og styret eller enkelte styremedlemmer skal generalforsamlingen velge en eller flere personer til å representere barnehagen i saken. Myndighet angående erstatningskrav mot andre utenforstående parter skal ligge under styret.

En andelshaver har i utgangspunktet en stemme på årsmøtet. Dersom man har flere barn i barnehagen, dvs. flere andeler, så har en også flere stemmer. De som har to barn har to stemmer, tre barn osv.. En beslutning av årsmøtet krever flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak. Ved stemmelikhet gjelder den som møtelederen har stemt for.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og disse 2/3 må representere minst halvparten av andelseierne. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført, kan nytt årsmøte holdes etter tre uker og saken kan da avgjøres med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Årsmøtet velger 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen.

Vedtektsendringer som innebærer:

 1. vesentlige endringer av formålet,
 2. mer tyngende hefteregler for medlemmene,
 3. skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
 4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller
 5. avgrensning i retten til å tre ut,

krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er gitt.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når enten daglig leder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder hvis minst en tidel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

Styret

Barnehagen skal ha et styre med 3-6 medlemmer som blir valgt for to år av gangen på årsmøtet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutning av den ordinære generalforsamlingen i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

Styret er økonomisk ansvarlig for samvirkelaget og skal være et kontrollorgan for barnehagen. Videre fungerer styret som barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene.

Styret skal ikke ha ansatte som styremedlem i styret, men kan hente inn ansatte i spesielle saker for uttalelse dersom nødvendig. Videre kan styret invitere en ansatt i barnehagen til å ta del i styremøte to ganer i året på et generelt grunnlag.

Styreleders oppgaver

 • Forberede styremøter sammen med daglig leder, kaller inn til møte og sørge for at det føres møtebok.
 • Sørge for forsvarlig behandling av styresaker for et samlet styret.
 • Være daglig leders nærmeste leder og sparringspartner

Styrets oppgaver

Forvaltning av selskapet hører under styret.

Styret skal styre barnehagen på beste måte og i samsvar med samvirkelagets vedtekter og årsmøtets vedtak.

Videre har styret ansvar for følgende oppgaver:

 • Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig
 • Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse
 • Sørge for forsvarlig organisering av barnehagen
 • Valg av forretningsfører
 • I nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.
 • Gjennomgå og fastsette retningslinjer for barnehagen
 • Styret skal holde seg orientert om barnehagens økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 • Styret fastsetter til en hver tid de gjeldende satser som skal betales for å ha barn i lagets barnehage. Dersom ikke den månedlige avgift blir betalt i rett tid kan styret bestemme at andelshaveren skal miste sin rett til barnehageplass. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.
 • Styret skal iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.
 • Medlemsregister: Styret skal sørge for at det opprettes et register over medlemmene i barnehagen, og den skal føres elektronisk. I dette registeret skal det føres inn opplysninger om navn og adresse med dato for innmelding og om størrelsen på andelsinnskudd. Registeret skal være tilgjengelig for alle i barnehagen. Hvert medlem har krav på å få utskrift fra registeret med oversikt over de opplysningene som er registrert om vedkommende.

Styret skal velge to representanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget deltar aktivt i driften og planleggingen av barnehagen. Styret i samvirkelaget fastsetter vedtekter for barnehagen.

Bare myndige personer kan være styremedlemmer.

Styremedlemmers adgang til å inngå rettshandler med barnehagen

I saker der et styremedlem inngår rettshandel med barnehagen på vegne av sitt selskap eller arbeidsgiver, eller på annen måte skal ha betalt for en vare eller tjeneste han eller hun yter, skal saken tas opp i styret til behandling og godkjennes av styret. Det gjeldende styremedlem vil da være inhabil i saken, og skal ikke være delaktig i diskusjonen eller avgjørelsen som blir tatt.

Videre skal daglig leder påse at det inngås skriftlig avtale som skal inneholde tingens- eller tjenestens innhold og art, kostnad, ansvarlig kontaktperson og tidspunkt for levering eller start- og ferdigstillelse av tjeneste og evt. andre relevant informasjon ang. rettshandelen. Det er ingen adgang for forhåndsbetaling for denne type saker.

Daglig leder

Barnehagens skal ha en daglig leder som ansettes av eierstyret. Daglig leder representerer barnehagens eiere og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkelagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder rapporterer til samarbeidsstyret.

Øvrig personale ansettes av daglig leder, men styret skal informeres før endelig ansettelse.

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Instruks for daglig leder fastsettes av styret i barnehagen.

Daglig leders plikter overfor styret

Daglig leder skal minst hver andre måned, i møtet eller skriftlig, gi styret ynderretning og selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Samarbeidsutvalget (SU)

 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
 • Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer.
 • Foreldrerådet, de ansatte og styret velger hver to representanter til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Styret fastsetter selv funksjonstiden for styrerepresentantene.

Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av styret.

Samarbeidsutvalgets leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at utvalgets leder har mottatt anmodning om å holde møte.

Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør utvalgets leders stemme.

Samarbeidsutvalget skal behandle:

 • årsplanen for den pedagogiske virksomheten
 • skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

Foreldreråd (FAU)

 1. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.
 2. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
 3. Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal framlegges ved innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådsmøter.
 4. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Revisjon

Revisjonen skal gå nøye gjennom barnehagens regnskap, bøker og papir. I tillegg til tallrevisjon, skal det føres kontroll med drift, og om nødvendig gi melding til styret og årsmøtet.

Oppløsning av samvirkelaget

Dersom samvirkelaget skal oppløses, krever dette 3/4 flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Disse må representere minst halvparten av andelseierne. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan nytt årsmøte holdes etter 3 uker, og oppløsning kan skje ved 3/4 flertall blant dem som da er tilstede. Dersom andelslaget blir oppløst skal først gjeld betales, deretter skal andelene betales tilbake så langt det er midler til dette.


Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu