Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Kjekt å vite

Her har vi samlet en del praktisk informasjon knyttet til Skredder'n barnehage. Forhåpentligvis får du svar på det du lurer på her, og hvis ikke så er det bare å kontakte oss!

PRINTERS

Barnehagen åpner klokken 7.30. Barnehagen er åpen til kl.17 men foreldrene må komme senest 16.45 for å ha tid til å kle på barna og være ute av døra innen 17. Personalet har også en del rydding på avdelingen som må gjøres i denne tiden. Om noe spesielt skjer slik at dere blir forsinket, ring barnehagen så fort som mulig å gi beskjed. Barnehagen har 4 planleggingsdager i løpet av året og holder da stengt. Dagene står oppført på barnehagens årshjul.

INBOX

Barnehagen har inntil videre maksprisen som er bestemt av myndighetene for tiden 2.330,- kroner pr måned. Søsken nr. 1 får 30 % rabatt og nr. 2 får 50 % rabatt. Vi tar ekstra betalt for mat når ikke kommunenes tilskudd er nok for driften. Fra april 2010 tar vi 320,- ekstra betalt for maten pr. barn pr. mnd.
Vi ber om at foreldrene er presise med betalingen til forfall, for det sparer oss for ekstra utlegg for purring, og vær nøye med å påføre kid-nummer.

CERTIFIED

Barnehagen holder stengt to uker i juli(uke 28 og 29)for å klare å avvikle ferie for personalet uten for store ekstraomkostninger.
Vi holder åpent i alle skolens ferier utover dette bortsett fra helligdager, jule- og nyttårsaften. Vi stenger klokken 12 onsdag før skjærtorsdag.
I løpet av året samler personalet opp litt avspasering og denne tas ut i perioder med færre barn. Derfor vil dere motta forespørsel før feriene (jul, påske, sommer) om deres barn kommer i barnehagen disse dagene/ukene eller får fri. Denne påmeldingen er bindene slik at vi ikke risikerer å stå der med for få voksne på jobb..

RECYCLE

For at søsken skal få fortrinnsrett i Skredder’n barnehage, er det svært viktig at barnehagen får skriftlig melding om at dere søker for søsken. Siden barnehagen er med på samordnet opptak må bydel Nordstrand få søknaden. Barnehagen kan ikke ta inn barn som ikke registrert i systemet til kommunen. Send Skredder’n en kopi av søknaden dere sender til bydelen.
Barnehagen fører venteliste for søsken i prioritert rekkefølge etter dato for mottatt søknad.

IMAGES

Så sant vi får tak i vikarer setter vi inn vikar når en ansatt er syk. I perioder hvor flere er syke er det ikke sikkert vi får tak i nok vikarer, da må vi slå sammen avdelinger på morgenen eller ettermiddagene, og de ansatte må hjelpe hverandre. Det betyr at dere av og til må levere/hente barna til andre ansatte eller på en annen avdeling. Dette opplever vi som regel svært få dager i løpet av året og personalet håndterer dette bra. For tiden har vi ansatt en fast vikar som deler seg mellom avdelingene ved sykdom.
Foreldrerådet består av alle foreldrene, og foreldrene velger selv et foreldrearbeidsutvalg (styre). Foreldrearbeidsutvalget (FAU) har kontakt/samarbeid med styrer. Foreldrerådet tar opp alle saker de ønsker selv som vedrører barnehagen, og FAU kaller inn til foreldrerådsmøte. To representanter velges fra FAU til å sitte i samarbeidsutvalget(SU). FAU har ansvaret for å arrangere sommerfest, juletrefest og bevertning til dugnadene. Ellers er det opp til foreldrerådet selv å bestemme hva arbeidsutvalget skal gjøre.[/su_tab] [su_tab ct_sign_sha256='ae65904a22dba9cca0956fdc415c417a69a0c35f166c415629230ddd238d1041' ct_options='{}'][/su_tab]Samarbeidsutvalget (SU) består av to representanter fra foreldrene (FAU), to representanter fra eierstyret og to representanter fra de ansatte. SU sin viktigste oppgave er å godkjenne årsplanen. I tillegg er det et viktig fora for samarbeid mellom de ulike gruppene i barnehagen. Styrer har uttalerett men ikke stemmerett. Aktuelle saker som har vært oppe er for eksempel foreldrespørreundersøkelse og ferieavvikling.

T-SHIRT

Siden Skredder’n er en andelsbarnehage er det foreldrene som eier barnehagen. For at utgiftene til vedlikehold skal holdes lavest mulig er barnehagen avhengig av at foreldrene bidrar noe. Det forventes at foreldrene stiller opp til dugnad en ettermiddag på våren og en ettermiddag på høsten. Barna kan være med, og dette er også en sosial begivenhet for alle. Dugnaden arrangeres av en egen dugnadsgruppe og av FAU.
Dugnadsgruppa er en liten gruppe foreldre som har et særskilt ansvar for å arrangere det praktiske dugnadsarbeidet, og ellers følge opp vedlikeholdsarbeid som dukker opp gjennom året. FAU sørger for noe å spise under arrangementet.

APARTMENT

Vi avholder en til to foreldremøter i løpet av barnehageåret, vanligvis ett om høsten og ett om våren. Innholdet på disse møtene vil variere men gi informasjon om barnehagens arbeid og av og til være faglige møter. Vi oppfordrer foreldrene til å delta på disse møtene.

DICE

Barnehagen arrangerer gjennom året en del sosiale arrangement hvor foreldrene blir invitert til barnehagen. Disse arrangementene er ofte forberedt med barnas hjelp og forventningene er derfor høye til at foreldrene skal komme. Passer det ikke er det fint om dere får til å sende besteforeldre eller andre barnet kjenner. Eksempler på arrangement kan være St.Lucia, foreldrekaffe, utstillinger, påskefrokost, 17.mai- tilstelning m.m.

VIDEO

Alle foreldre bes om å parkere med fronten på bilen mot plassen. Vi har hatt nestenulykker på plassen, og det er lettere å se barn som kommer ut porten når man står den veien.
Parkering foran porten må ikke forekomme, det skaper farlige situasjoner. Husk å lukke porten når du går igjennom den, og ikke slipp barn ut som ikke synlig er i følge med voksne.
Kjør sakte i gangfart ut og inn på plassen.
Parkeringsplassen kan ikke benyttes som dagparkeringsplass mens man er på jobb, det er det ikke plass til.
Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
apartmenttrashdiceinboxprinterlicensefilm-playpictureshirtcrossmenu