Åsdalsveien 57
1167 Oslo

Årsplan

Fastsatt av Samarbeidsutvalget 3.3 2021

Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste skal alltid være et overordnet mål.

Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også beskrive hvordan vi jobber for ånå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene:

 • Barn og unge skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.
 • Barnehagebarn skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte.
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring.
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

Om barnehagen

Vi er en privat, ideell barnehage med plass til 64 barn fordelt på 4 avdelinger. To avdelinger á 12 barn fra 1-3 år (Veslefrikk og Tommeliten), med 4 ansatte på hver avdeling, samt to avdelinger á 20 barn mellom 3 og 6 år (Askeladden og Kvitebjørn), og tre/fire ansatte på hver avdeling. I tillegg har vi husvikar ansatt i en 60%-stilling. Vi har også en kjøkkenmedarbeider i en 50%-stilling.

Skredder’n barnehage ligger flott til ved Skredderjordet på Ljan, som er en fotballbane om sommeren og skøytebane om vinteren. Ved siden av ligger en spennende liten skog. Barnehagen har lett atkomst til naturområder, sjø, skog og mark og til byen. I barnehagens nærmiljø ligger butikker, kirker, brannstasjon, bibliotek, tog, buss m.m som vi blant annet benytter i læringsøyemed. Barnehagen eies av foreldrene (samvirkelag) og drives i samsvar med “Lov om barnehager” og dertil fastsatte forskrifter og retningslinjer, “Rammeplan for barnehager”, vedtekter i Skredder’n barnehage og årsplan for barnehagen.

Barnehagens visjon er: VÅGE! VILLE! VOKSE!

Med denne visjonen ønsker vi at barna i Skredder’n skal oppleve:

 • at deres kreativitet, lek, glede og humor blir satt i fokus.
 • å bli møtt av anerkjennende voksne
 • å føle tilhørighet i et trygt miljø.

Tilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen. Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen».

Våre tiltak
 • Styrer etablerer dialog ved tildeling av plass.
 • Vi inviterer til et oppstartsmøte i mai/juni hvor foreldre og barn kan bli bedre kjent med sin nye avdeling, samt avtale oppstart.
 • Personalet har kompetanse om tilknytningsprosesser, og dette danner grunnlag for tilvenningen i barnehagen.
 • Vi gir hvert nye barn i barnehagen en tilknytningsperson i personalet, slik at barnet kan knytte seg til og bli trygg på én ansatt først.
 • Vi er lydhøre og sensitive overfor barnas uttrykk, og tilpasser dagen og aktivitetene vi gjør for å gi barnet mest mulig trygghet .
 • Vi setter av god tid til samtaler underveis i oppstarten og også en samtale etter at barna har gått i barnehagen i ca. 2 måneder.

Vennskap og fellesskap

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap.

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser.

Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.

Våre tiltak
 • Vi tilrettelegger for lek på barnas premisser i et inkluderende fellesskap på tvers av barns alder og kjønn.
 • Vi viser respekt for hvert barn som individ. Hvert barn skal få ytre sine meninger og oppleve å bli hørt og sett.
 • Vi motarbeider utestenging og er observante for negative relasjoner mellom barna. 
 • Vi jobber for å ha et godt samarbeid med hjemmet, har fellesarrangement og samarbeider med hjemmet for å fremme relasjoner mellom barna.
 • Vi er voksne som skal hjelpe barnet å komme med i leken, og vi skal hjelpe barna med å være rause og inkluderende med hverandre. Slik handling løfter vi frem og setter ord på.
 • Vi har en handlingsplan som følges ved mistanke om mobbing.

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.

Barnehagen skal ha et fysisk miljø som støtter barnas utvikling og sosiale og språklige samhandling.

Barnehagen skal legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan oppleve glede og engasjement gjennom lek.

Våre tiltak
 • Vi bruker hverdagssituasjoner til å fremme lek og læring gjennom tilrettelegging, deltakelse og observasjon.
 • Vi benytter oss av nærmiljøet og skogen for å gi barna muligheter til fysisk og motorisk utfoldelse i variert terreng. Vi sørger for ulike muligheter for både grov- og finmotorisk lek.
 • Vi legger til rette for lek ved å inspirere, komme med innspill, finne frem utstyr og veilede barna. Slik ønsker vi å stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og forskertrang hos barna.
 • Vi er aktive og deltakende voksne i leken med kompetanse om lek og dens betydning.
 • Vi hjelper barna med å inkludere hverandre i lek.

Læring

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og lærelyst.

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen.

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner.

Våre tiltak
 • Vi har ansatte som har kompetanse om hvordan barn lærer.
 • Barnas individuelle kreativitet, spontanitet og nysgjerrighet skal vektlegges i aktiviteter og i planlegging, for å styrke tilhørighet og engasjement.
 • Vi organiserer rom, tid og lekemateriale for å inspirere til lekende læring.
 • Vi støtter, veileder og oppmuntrer barna i deres læringsprosesser, for å fremme god selvfølelse.
 • Vi jobber med fokus på prosesser fremfor mål, og hjelper barna til å se sine små seire i hverdagen.
 • Vi bruker spontane hendelser som utgangspunkt for lekende læring.

Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger og følelser.

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen.

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling. Se «Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling».

Våre tiltak
 • Vi er ansatte som er bevisst på bruk av språket og vi bruker det tydelig og aktivt gjennom hele dagen.
 • Vi hjelper barna å sette ord på følelser og reflektere rundt egen handling og væremåte.
 • Vi bruker hverdagssituasjoner og lek til språklig stimulering, observasjon og dialog.
 • Vi har regelmessige lesestunder og barna har tilgang til bøker i hverdagen.
 • Barnehagen benytter språkkartleggingsverktøy (TRAS) ved behov for ekstra språkstøtte.
 • Vi bruker musikk, sang, rim, regler og rytme til å inspirere til lek med språk.
 • Vi bruker smågrupper og ekstern hjelp ved behov (fagsenter/PPT).

Digital praksis

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.  

Våre tiltak
 • Vi bruker digitale verktøy for å undre oss over ulike fenomener og spørsmål som barna måtte ha.
 • Vi reflekterer kritisk sammen med barna over de svarene vi får fra ulike kilder.
 • Vi viser barna muligheter som ligger i digitale hjelpemidler der barna selv tar dem i bruk.
 • Vi har trygge og forutsigbare retningslinjer for bildetagning og bildedeling.
 • Vi er ansatte som reflekterer over og er bevisst egen bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barnet får en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Se «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage».

Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for å begynne på skolen.

Våre tiltak
 • Vi har fokus på sosial kompetanse, slik at barna lærer å skaffe seg nye venner og beholde dem.
 • Vi har fokus på selvstendighet hvor barna lærer å ta vare på seg selv og ha kontroll på hverdagen sin.
 • Vi har aktiviteter som skal bidra til at barna har mest mulig på plass når det gjelder fysiske forutsetninger.
 • Vi har egen førskolegruppe (Kykkelikokos) som drar på turer og har eget opplegg hver uke.
 • Vi samarbeider med skolene barna skal begynne på (ref. Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom skole og barnehage).

Omsorg

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til hverandre. 

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Se Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjenesten.

Våre tiltak
 • Vi gir omsorg, legger til rette for lek og læring i ulike situasjoner, og gir barna rom og støtte for å utvikle god sosial kompetanse.
 • Vi deltar aktivt i barnas lek og hverdag.
 • Vi er tydelige og gode rollemodeller for barna.
 • Vi er tilstedeværende og oppmerksomme voksne som lytter til det barna formidler, både verbalt og non-verbalt.
 • Vi har kompetanse om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vi har handlekraft til å melde dette videre ved behov.

Medvirkning

Barn skal delta i demokratiske prosesser og ha innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnas medvirkning må tilpasses individuelle forutsetninger og behov.

Barnehagen skal ivareta foresattes rett til medvirkning, og samarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.

Våre tiltak
 • Barna skal oppleve å bli hørt og sett og at deres meninger blir tatt på alvor, samtidig som vi hjelper dem til å forstå at de er del av et fellesskap.
 • Vi støtter barn til å tenke selvstendig.
 • Vi skaper trygge rammer hvor barna kan prøve ut sine valg og oppleve konsekvensen av dem, i sammenheng med barnas alder og modenhet.
 • Vi er bevisste på barnas ulike uttrykksformer og gir rom for barnas tanker og meninger i våre daglige planer.
 • Vi legger til rette for lek og aktiviteter som en viktig arena for medvirkning på barnas premisser.

Danning

Barnehagen skal støtte barnas utvikling av egen identitet og bidra til at barna utvikler positiv selvfølelse.

Barnehagen skal legge til rette for at barna utvikler kritisk tenkning og etisk dømmekraft.

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.

Våre tiltak
 • Vi har daglige samlinger avdelingsvis og fellessamlinger ukentlig.
 • Vi samarbeider med eksterne aktører innen kulturformidling som kommer til barnehagen, bl.a. Barnas Musikkteater.
 • Vi har turer til kulturarenaer i nær- og Osloområdet, som Den Norske Opera, Ekebergparken, Vigelandsparken og Hovedøya der undring og etisk dømmekraft står i fokus.
 • Vi prioriterer og legger til rette for den gode samtalen med barna.

Bærekraftig utvikling

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Våre tiltak
 • Vi er en sertifisert Miljøfyrtårnbarnehage
 • Vi er ansatte som er rollemodeller med tanke på å ta vare på natur og miljø.
 • Barnehagen har sin egen lille kjøkkenhage, hvor barna er med å så og plante grønnsaker og urter.
 • Vi har leketøysfri fredag – hvor vi bruker naturen og hverandre i leken.
 • Vi går på tur flere ganger i uken og gjør oss kjent med planter, dyr, årstider og vær.
 • Vi samler søppel og avfall i naturen.
 • Vi kildesorterer avfall som en daglig rutine.
 • Vi reduserer energiforbruket og har barna aktivt med for å skape bevissthet, kunnskap og interesse rundt dette.

Planlegging, vurdering og dokumentasjon

Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.

Våre tiltak
 • Personalet har avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager, hvor det utarbeides og evalueres planer i fellesskap, med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen.
 • Hver avdeling skal synliggjøre og dokumentere det som det jobbes med på avdelingen. På den måten kan foreldre få informasjon om hva og hvordan vi til enhver tid jobber opp mot vår visjon.
 • Vi bruker MyKid som portal i kommunikasjon med foreldregruppen.
 • Barnehagen blir vurdert gjennom årlige brukerundersøkelser og foreldresamtaler.
 • Vi bruker veiledning som et verktøy for å kunne reflektere og få økt faglig bevissthet.


Livsmestring og helse

Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. 

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile.

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.

Våre tiltak
 • Vi legger til rette for mestringsopplevelser.
 • Vi har fokus på sunt og variert kosthold og serverer to måltider hver dag.
 • Vi er oppmerksomme på barnas behov både for fysisk aktivitet og hvile.

Copyright © 2003 – 2024 Skredder'n barnehage
crossmenu